Economische maatregelen in verband met Corona!

Geplaatst 18 maart 2020

Het kabinet heeft op 17 maart jl. besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Ook al is nu nog niet alles helder, we willen u toch gelijk informeren.

Uitstel betaling (belasting)
Belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld coulance bij uitstel betaling belasting (moet wel onderbouwd) en verlaging van de belastingrente. Als u een financiering heeft, dan is het goed uw bank hierover zo spoedig mogelijk te contacten om te bespreken of de aflossing opgeschort kan worden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Een belangrijke maatregel voor werkgevers is het instellen van een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (door ministerie van SZW). Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV).
Als er al een aanvraag voor WVT gedaan is, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. U hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Op dit moment kan er nog geen NOW-aanvraag ingediend worden, daar wordt hard aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Het is op dit moment nog niet bekend of de aanvraag schriftelijk ingediend kan worden of dat de aanvraag alleen via eHerkenning ingestuurd kan worden. Mocht u ons nog niet gemachtigd hebben via de ketenmachtiging eHerkenning, dan kunnen wij deze aanvraag niet voor u regelen. Laat u ons dit alstublieft zo spoedig mogelijk weten, dit kost namelijk ook tijd om aan te vragen.

Voor werknemers die onder de regeling vallen, betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. Uw werknemers kunnen naar onze mening dus wel worden ingezet voor werkzaamheden die niet direct omzet opleveren en die wel goed zijn voor uw bedrijf. Gebruik bijvoorbeeld de gelegenheid om interne processen te verbeteren, alhoewel dit nu misschien minder belangrijk lijkt.

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming NOW:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies door het Coronavirus, waarbij de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Het is nog niet bekend welke periode als leidraad wordt gezien om deze 20% omzetverlies te onderbouwen (vorig jaar, budget etc.);
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld, deze zijn nog niet bekend);
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
  Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming (nog niet bekend dus) is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Op basis van de te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Het is voor ons op dit moment niet duidelijk of de directeuren grootaandeelhouders in dit geval ook als werknemer worden beschouwd en hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Tevens verwijzen we u naar de brief met maatregelen die door het kabinet is opgesteld.

Inkomensondersteuning zelfstandige ondernemers
Voor zelfstandige ondernemers (waaronder ZZP-ers) geldt dat zij via de gemeenten voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.